26 feb. 2014

postheadericon As políticas gubernamentais están deixando sen dereitos a millóns de persoas que necesitan servizos públicos

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Sanidade 
Desmantelamento e privatización da atención especializada coa paralización da actividade dos hospitais pola tarde en quirófanos, servizos centrais, consultas etc., desviando os pacientes a centros privados e ás listas de espera, que se incrementou nun 30% nos últimos tres anos.
Privatización do Novo Hospital de Vigo, cuxa construción estivo paralizada por falta de fondos das empresas adxudicatarias.
Abandono do proxecto de ampliación do Hospital Montecelo de Pontevedra e dos Plans Directorios de 7 hospitais.
Paralización da creación de seis Centros de Alta Resolución.
Peche dos servizos de laboratorio nos Hospitais Comarcais.
Adxudicación a unha empresa privada do laboratorio avanzado.
Cesión á Sociedade Anónima GALARIA da responsabilidade da xestión e equipamento tecnolóxico dos hospitais públicos.
Mantemento do Concerto Singular co hospital privado POVISA pese a ter unha lista de espera cirúrxica tres veces máis elevada que os hospitais públicos.
Abandono do Plan de Mellora de Atención Primaria, eliminando 915 novas prazas e paralizado a construción de 66 novos centros de saúde.
Absorción das Xerencias de Atención Primaria polos hospitais.
Privatización dos Servizos Centrais como a Central de Chamadas 112, Plataforma Informática, Central de Compras, Procesos de planificación de novos hospitais, licitación dos mesmos (como é o caso do Novo Hospital de Vigo) e selección do persoal mediante concurso.
Desmantelamento das áreas sanitarias (Salnés, Barbanza, Monforte ou O Barco de Valdeorras), para crear espazo á competencia e ao mercado público-privado.
Peche de cinco Centrais de Ambulancias e unha UCI móbil.
Redución de prazas de persoal médico, con xubilacións forzosas aos 65 anos e reposición de só o 10% (redución de 1.700 prazas), precarización das condicións laborais das traballadoras e  traballadores sanitarios con redución dun 20% dos seus salarios e volta aos contratos lixos por horas ou días.
Recorte do dereito a asistencia sanitaria e copago de receitas a pensionistas, enfermos crónicos e aos que necesiten medicación hospitalaria.
Aplicación do modelo de Financiamento Público Privado para a construción do Novo Hospital de Vigo polo modelo PFI (privado) que incrementará os custos de 457 a 1.822 millóns e deixarao ademais en mans privadas.Pensións 
O Goberno vai reducir o importe das pensións, axustando as mesmas á esperanza de vida o que conducirá á súa depreciación. Revisaranse anualmente en función dos ingresos e gastos do sistema, sen vinculalas, como ata agora, ao incremento da inflación (0,25%). Isto suporá un recorte do 14,8% ao 28,3% nos próximos quince anos. Con todo anúncianse desgravacións fiscais polos plans de pensións, que ademais de reducir os ingresos fiscais (que redistribúen a renda) só beneficia a unha minoría social con grandes ingresos para poder contratalos.

Lei de Dependencia
O Goberno paralizou a Lei de Dependencia, ao reducir o seu orzamento un 36,4% en 2014. Retiróuselle a cotización da seguridade social ás coidadoras familiares, paralizado a atención ás 230.000 persoas (unhas 17.000 en Galicia) que teñen recoñecida a prestación, non se aceptan novas solicitudes (deixando sen prestación a máis 100.000 persoas (unhas 7.500 en Galicia) pendentes de valoración, e paralízase a incorporación de novos servizos asistenciais. Estanse revisando expedientes e retirando a prestación económica a algúns dependentes e substitúense as axudas económica aos familiares por unha raquítica axuda a domicilio de menos dunha hora ao día e que ademais os dependentes deberán pagar en parte mediante copagos. O Estado debería financiar o 50% e non o 25% como fai agora, o que supón a morte da Lei de Dependencia que dá traballo a 300.000 persoas (23.000 en Galicia) e atende a un millón de persoas (70.000 en Galicia).

Recortes de programas para persoas con minusvalías e discapacidades 
O financiamento destes programas reduciuse un 15,8% en 2013 (descenderan outro 15% en 2013) o que afecta a persoas con discapacidade física, orgánica, intelectual, enfermidades raras, parapléxicos, enfermos mentais ou con Síndrome de Down. A Consellería de Benestar pechou o 065 (Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal), retirou a subvención ao transporte público para desprazamentos programados ás persoas que necesitan tratamento de rehabilitación para a súa inserción, isto suporá que moitos usuarios deberán renunciar aos seus tratamentos. Esta medida que afecta a 224.127 persoas (unhas 18.000 en Galicia) terá unha especial repercusión en Galicia dada a disposición xeográfica, a dispersión do medio rural e ao alto envellecemento desas zoas, onde as persoas carecen dos servizos mínimos necesarios, vehículos ou apoios básicos. Os recortes nos programas de acompañamento e integración, ademais de provocar un grave problema para milleiros de persoas incrementará o gasto farmacéutico e os ingresos hospitalarios asociados ás complicacións por desatención. En Galicia hai máis de 41.000 persoas con discapacidade por enfermidade mental, cifra que está aumentando pola crise económica, que incrementa as situacións estresantes, por desahucios, paro crónico ou exclusión social.

Cambios na lexislación que prohibe aos concellos de prestar servizos sociais
O proxecto de lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración local obrigará aos concellos a deixar de prestar servizos sociais e a trasladar esta responsabilidade ás autonomías. Isto afectará á axuda a domicilio, residencias de maiores, prestacións de apoio á familia, de prevención e inserción social, comedores, servizos de atención á muller, albergues de inmigrantes, que atenden a 2,6 millóns de persoas no Estado, unhas 190.000 en Galicia. Só poderán prestar estes servizos reducidos os municipios con máis de 20.000 habitantes, o que afectará ao 95% dos mesmos, nun contexto de crise que lles fai imprescindibles para moitas persoas en situación de pobreza e exclusión social. Trasladar o financiamento destas competencias ás CCAA suporá a creba da maioría e obrigaraas a privatizar e/ou pechar estes servizos, o que enviará ao paro a outros 70.800 empregados municipais. En Galicia os servizos de axuda a domicilio atenden a 47.000 persoas, os servizos de apoio á familia 38.000, os de prevención e inserción social a 100.000 e as residencias de maiores e pisos tutelados unhas 2.000. Preténdense recortar 1.000 millóns de euros ao ano nos servizos que prestan os concellos (70 millóns en Galicia) e 800 millóns en residencias de maiores (56 millóns en Galicia).

Eliminación do dereito a decidir das mulleres sobre a interrupción do embarazo 
A Lei Orgánica, que denominan "Lei Orgánica de protección da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada", supón a abolición na práctica dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, principalmente acabar co dereito a abortar e a decidir libremente sobre o momento de ser nais. Preténdese suprimir o dereito das mulleres a decidir á interrupción do embarazo, aínda que isto poña a en risco a súa saúde ou o feto teña malformacións. A esta reforma hai que sumar outros recortes como a privación do acceso aos tratamentos de fertilidade a mulleres lesbianas ou sen parella masculina, a retirada do financiamento de anticonceptivos e a inexistencia de recursos e políticas para a prevención de embarazos non desexados desde a Sanidade Pública. Os Dereitos Sexuais e Reprodutivos e a Interrupción Voluntaria do Embarazo, foron recoñecidos polo Consello de Europa en 2008, quen instou aos Estados Membros a garantir a interrupción do embarazo dun xeito accesible e seguro.

Estafa legal ás persoas que contrataron preferentes e subordinadas
Estes produtos bancarios foron comercializados directamente polos directores das sucursais bancarias aos pequenos aforradores, que confiaban na xente que traballaba nestas entidades. Ofrecéronllas coma se fosen depósitos a prazo fixo, sen ningún risco alegando que estaban un 100% garantidas pola propia entidade. Con esta estratexia enganaron a miles de galegas e galegos que agora non poden retirar os seus aforros xa que ningunha destas participacións está garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos e para retirar o diñeiro hai que vender estas participacións a outro cliente de Caixanova e Caixagalicia, algo imposible debido a crise. Aínda que o Banco de España teña rescatado con diñeiro público a estas caixas (o 90% do total), estas alegan que non devolven o diñeiro aos seus clientes porque a Comisión Nacional do Mercado de Valores non llo permite. Con todo Caixanova e Caixagalicia pagaron prexubilacións millonarias aos seus antigos directivos e os actuais directivos teñen soldos millonarios. Dos 80.000 afectados en Galicia quedan aínda 35.000 persoas pendentes de recuperar os seus aforros.

Recortes nas axudas a emigrantes e retornados 
O Ministerio de Facenda esixe unha media de 10.000 euros aos emigrantes retornados a España logo de anos de traballar fóra do país en concepto de atrasos, sancións e intereses de demora, por non declarar as súas pensións no estranxeiro. Isto era descoñecido polos afectados dado que non foron advertidos por Facenda da obrigatoriedade de declarar esas pensións e ata a moitos se lles dixo que non era algo obrigatorio. Como consecuencia moitos xubilados, deles 250.000 galegos, enfróntanse a unhas esixencias económicas de Facenda que non son capaces de satisfacer. Doutra banda, a Secretaría Xeral de Emigración recortou un 16% os programas de axuda a residentes no exterior e emigrantes retornados. O orzamento pasou de 2,5 millóns en 2009 a 2,1 en 2013. No ano 2014 produciuse unha nova redución de 100.000 euros, para aos emigrantes en situación de precariedade por carecer de rendas, ingresos ou patrimonio (destínase a iso a metade do diñeiro que hai seis anos.

Recortes en educación 
O recorte educativo alcanza os 7.300 millóns de euros no ano 2014, o que supón unha caída do 16,7% no gasto educativo durante a crise. En Galicia no 2013 os recortes en educación foron de 149 millóns de euros e despedíronse 1.225 profesores e mestres, que acumulan unha perda de poder adquisitivo de entre un 44% e un 63% tras cinco anos de Goberno do PP. Os recortes de Rajoy no ensino universitario foron de 250 millóns (17 en Galicia), 96 millóns (6,5 en Galicia) en educación infantil e primaria, 71 millóns (5 en Galicia)en Ensino Secundario Obrigatorio, FP e EOI e 170 millóns (12 en Galicia) en becas e axudas ao estudo, o que engadido aos reducións de becas de comedor, libros, etc., representan unha barreira económica insalvable para moitas familias cuxos fillos deberán abandonar os seus estudos por este motivo. Ademais subiuse o importe de matricúlalas, un 20%, que será progresiva durante os próximos anos ata o curso 2014-2015 no que o incremento chegará ao 60%. O apoio aos colexios concertados a servizos públicos de xestión privada esta moi enraizada na actual administración, na medida que esta fórmula pode producir plusvalías e un importante nicho de negocio privado.

Abandono da mocidade sen educación, traballo ou sanidade 
Medidas que atentan contra o dereito das mozas e mozos a acceder á universidade, en condicións de equidade, ao traballo e ao seu acceso á saúde: Incrementáronse o custo das matrículas e reducido as becas, o que limita o acceso aos estudos ás mozas e mozos con familias de baixos ingresos que tenden a ser maioría; o paro xuvenil supera o 60%; os contratos para mozas e mozos son cada vez máis precarios con soldos inferiores nun 42 % á media, mentres o 47,3 % dos mozos entre 16 e 29 anos ten contrato temporal e o 39,1 % desempeña un traballo inferior o seu nivel de cualificación; retirouse o dereito á asistencia sanitaria aos maiores de 26 anos que estean en paro crónico (provisionalmente permítese o acceso aos servizos si gaña menos de 100.000 euros ao ano o que é unha broma de mal gusto); a falta de traballo e as limitacións económicas para continuar estudando obrígalles a emigrar o que é aproveitado polo Goberno para deixarlles sen asistencia sanitaria ao retornar ao país tras tres meses fóra. A crise, o paro crónico e os recortes están incrementado a enfermidade e a mortalidade entre as mozas e mozos (suicidios, violencia, depresións, etc.). Un informe da OMS deste ano advirte que “as taxas de desemprego en países como España son unha bomba de reloxería para a saúde pública a piques de explotar”, os índices de desemprego xuvenil que presentan países como España constitúen unha “urxencia sanitaria”.

Resumo
O Goberno recortou nun 10% o gasto social do Estado para o ano 2014. Isto suporá menos recursos para sanidade, educación, dependencia, pensións, cobertura do paro, mulleres, mozas e mozos, emigrantes, etc. O gasto nestes capítulos ascenderán a 7.799 millóns de euros. En Galicia proporcionalmente estes recortes terán unha maior repercusión.
As políticas parecen destinadas a buscar rentabilidade económica, en detrimento dos dereitos, necesidades e problemas da cidadanía, especialmente da menos favorecida. Esta orientación está prexudicando gravemente a saúde, o emprego, a educación ou a vida autónoma de moitos colectivos.
É isto habería que engadirlle o incremento dos copagos por moitos destes servizos que se están desmantelando e/ou privatizando, transformando un dereito nunha oportunidade de negocio para empresas e inversores privados, e poñen barreiras que limitan ou impiden o acceso aos servizos.
Esta política esta destinada a pagar a débeda dos bancos deixando sen dereitos á maioría social especialmente aos máis necesitados de axuda e con menos recursos económicos.

Unicamente unha gran alianza que mobilice a todas e a todos os afectados, que somos a maioría da poboación, en contra desta política antisocial e antihumana, pode salvar os servizos sociais básicos que se nos quere arrebatar.

0 comentarios:

SOS Sanidade Pública

C. de Saúde do Hío, XA!

C. de Saúde do Hío, XA!
Xa temos os terreos, e o SERGAS que fai? Enredar.
Queremos médico todo o ano!

Polo CAR para o Morrazo

Redes sociais

Síguenos

100% público

100% público

POVI$A: listas de espera

POVI$A: listas de espera
Pola redución das listas de espera en POVI$A
As listas de espera cirúrxicas de POVI$A son as máis grandes de todos os hospitais de Galicia. Das listas para consultas externas e probas diágnósticas nada se sabe, por estar ocultas á opinión pública.
A Plataforma quere contrastar a campaña de desinformación do SERGAS e de POVI$A cos datos reais aportados pola propia cidadanía, por iso pedimos a súa colaboración.
Reclame en atención ao doente de POVI$A ou acuda á Inspección Médica e póñase en contacto connosco enviándonos unha copia ou unha mensaxe, dirixíndose ao apto. 146 de Cangas ou por email a plataformasanidadecangas
@gmail.com
.

Informe POVISA

Kiko da Silva

Kiko da Silva

Alianza Social do Morrazo

Alianza Social do Morrazo

Páxinas vistas